Vận tải đường biển

Các điều kiện bảo hiểm đường biển loại A, B, C

Các điều kiện bảo hiểm đường biển loại A, B, C

Các điều kiện bảo hiểm đường biển loại A, B, C Luật bảo hiểm hàng hải 1906 (Marine Insurance Act, 1906) Các điều kiện bảo hiểm hàng hóa và tàu bè của Việt những người bảo hiểm London (ILU) Các điều kiện bảo hiểm hàng hóa (Insurance Cargo Clause – ICC) ICC 1963 (Điều kiện […]